Punkt i protokollet
PR
115
2018 rd
Plenum
Torsdag 15.11.2018 kl. 16.01—19.41
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fängelselagen, häktningslagen, tvångsmedelslagen och 6 kap. 13 § i strafflagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 5 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. 
För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 
Debatt
18.36
Kari
Kulmala
sin
Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä vankeuslakiin ja tutkintavankeuslakiin lisätään säännökset, joiden nojalla Rikosseuraamuslaitos voi puuttua miehittämättömän kulkuneuvon liikkumiseen vankilan alueella tai sen yläpuolella. Jatkossa lennokkien ynnä muiden kauko-ohjattavien härpäkkeiden kulkuun vaikutetaan häiritsemällä niiden käyttämää radiosignaalia. Erilaisten miehittämättömien kulkuneuvojen, erityisesti lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten, käyttö on jatkuvasti lisääntynyt viime vuosina. Tämä muodostaa uuden turvallisuusuhan vankiloille, koska tällaisten laitteiden avulla on mahdollista kuljettaa vankilaan luvattomia esineitä ja aineita. Muutamissa vankiloissa on jo tehty havaintoja tällaisesta toiminnasta. Laitteiden yleistyessä ja halventuessa myös niiden käyttö vankilaturvallisuutta vaarantaviin tarkoituksiin voi lisääntyä. 
Teknisten laitteiden hankinta maksaa, ja niiden käyttö edellyttää tietenkin niiden käyttöön liittyvän koulutuksen järjestämistä Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehille. Koulutuksen kustannus riippuu tietenkin hankittavien laitteiden määrästä ja laadusta, mutta se on joka tapauksessa selvästi laitteiden hankintakustannusta pienempi, turvallisuushyödystä puhumattakaan. Tällä hetkellä Rikosseuraamuslaitokselle ei ole säädetty yksiselitteistä toimivaltaa puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen liikkumiseen vankilan alueella tai sen yläpuolella. Esitys parantaa mielestäni oleellisesti Risen valmiuksia ja kykyä huolehtia vankilaturvallisuudesta, joten ei tätä esitystä voi vastustaa. 
Arvoisa puhemies! Tämän lisäksi esityksessä vankeuslain ja tutkintavankeuslain sitomista koskevia säännöksiä täsmennettäisiin siten, että Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehillä olisi toimivalta käyttää sylkemisen estämiseen tarkoitettua huppua tai sidettä. Onhan se aika erikoista, että tällä hetkellä tällaisia välineitä ei ole ollut mahdollista käyttää. Hyvä, että jatkossa on ja niiden käytön edellytykset olisivat samat kuin sitomisen edellytykset tälläkin hetkellä. 
Vangeilla on entistä enemmän erilaisia syljen välityksellä tarttuvia tauteja, joilta henkilökuntaa on tarpeellista suojata konfliktitilanteissa. Tilanteet ovat yleensä sellaisia, joissa vankeuslaissa säädetyt sitomisen edellytykset täyttyvät, mutta pelkkä käsirautojen käyttö ei riitä rauhoittamaan vangin käytöstä, tai sitten vanki yrittää tästä huolimatta sylkeä henkilökunnan päälle. Tilanteisiin voi liittyä myös vankien psyykkisiä ongelmia. Käyttötarve olisi saamieni tietojen mukaan kuitenkin harvinaista. 
Esityksen mukaan myös apulaisoikeusasiamies pitää perusteltuna ottaa käyttöön välineet, joilla sylkeminen virkamiesten tai muiden henkilöiden päälle voidaan estää. Tällaisia suojavälineitä tarvitsisi joskus myös poliisitoiminnassa. Mutta puheena ovat nyt nämä vankilassa tapahtuvat syljeskelyt. 
Tämä esitys on kaikin puolin perusteltavissa. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Senast publicerat 22.11.2018 12:33