Punkt i protokollet
PR
117
2018 rd
Plenum
Tisdag 20.11.2018 kl. 14.00—19.35
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 133/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 21.11.2018 16:03