Punkt i protokollet
PR
117
2018 rd
Plenum
Tisdag 20.11.2018 kl. 14.00—19.35
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 101/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 21.11.2018 16:03