Punkt i protokollet
PR
120
2016 rd
Plenum
Torsdag 24.11.2016 kl. 15.59—21.40
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 201/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 24.11.2016 21:48