Punkt i protokollet
PR
125
2017 rd
Plenum
Tisdag 28.11.2017 kl. 13.59
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 32 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 135/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 28.11.2017 17:36