Punkt i protokollet
PR
126
2018 rd
Plenum
Onsdag 5.12.2018 kl. 14.01—16.36
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 144/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 5.12.2018 17:03