Punkt i protokollet
PR
127
2016 rd
Plenum
Torsdag 8.12.2016 kl. 15.59—0.33
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotsningslagen och lagen om fartygstrafikservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 12 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 26/2016 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
23.50
Kari
Kulmala
ps
Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luotsauslakia ja alusliikennepalvelulakia. 
Pidän hyvänä sitä, että luotsauslain muutoksella hinausyhdistelmät ja pienet alukset jäävät sääntelyn ja hallinnollisten menettelyjen ulkopuolelle, joten tältäkin osin muutos edistäisi hallituksen säädösten sujuvoittamistavoitteiden toteutumista. 
Suomen rannikkoalue on erittäin vaativa merenkululle. Luotsaus onkin merenkulun turvallisuuden kannalta erittäin tärkeää, erityisesti navigoinnin suhteen. Sujuvat merikuljetukset ovat Suomen ulkomaankaupalle ensisijaisen tärkeitä, ja meriliikenteen turvallisuudesta tulee huolehtia myös ympäristön suojelemiseksi. Tältä kohdin ei saa tässä esityksessä tinkiä, enkä näe siihen kovin suuria vaaroja olevan. 
Pidän myös hyvänä, että esityksellä muun muassa vapautetaan jäänmurtajat käyttämästä luotsia. Tämä esitys on heidän osaltaan annettu kuitenkin eduskunnalle aika myöhään, jos ajatellaan tätä talvea, koska ensimmäiset jäänmurtajat ovat jo lähteneet liikkeelle. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 207/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 28.4.2017 16:32