Punkt i protokollet
PR
127
2017 rd
Plenum
Torsdag 30.11.2017 kl. 16.02—22.05
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 14 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 16/2017 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Debatt
21.52
Satu
Hassi
vihr
Arvoisa puhemies! Tämä on hyvin samantyyppinen kuin äsken käsitelty lakiesitys. Hallituksen esitys on sinänsä hyvä, mutta rahoitus on jossain määrin epävarma. On aivan erinomainen asia, että oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten palvelujen piiriin otetaan arviolta noin 49 000 uutta opiskelijaa, mikä tuo tasa-arvon tältä osin perustason tutkinnon opiskelijoiden keskuuteen ja tuo heidät keskenään yhdenvertaiseen asemaan, mutta sivistysvaliokuntakin on kantanut huolta näiden resurssien riittävyydestä.  
Hallitus on lähtenyt mitoituksessa siitä, että riittää, kun on yksi psykologi tuhatta opiskelijaa kohti ja yksi koulukuraattori 780:tä opiskelijaa kohti. Sivistysvaliokunnan saamissa lausunnoissa on paljolti kyseenalaistettu näitä peruslähtökohtia, kun otetaan huomioon sekin, että aikuisopiskelijoiden ryhmä on hyvin heterogeeninen ja tässä nyt sitten tämä työnkuva laajenee varsin huomattavasti. Haluaisin painottaa myöskin sitä sivistysvaliokunnan korostamaa asiaa, että tämän lisäresurssin, mitä tähän on osoitettu, riittävyyttä pitää seurata.  
21.54
Hanna
Halmeenpää
vihr
Arvoisa puhemies! Tästä esityksestä voi todeta — niin kuin aina, kun on kyse lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämisestä opiskelun yhteydessä — että tietysti kuraattori- ja psykologipalvelujen määrällisesti riittävä ja varhainen tarjoaminen aina vähentää monia kustannuksia aiheuttavia seurauksia pitkällä aikavälillä. Tämä on hyvää ennalta ehkäisevää toimintaa ja erityisen tärkeää tietysti ammatillisen koulutuksen ja ammatillista perustutkintoa suorittavien puolelle, koska nyt tällä hallituskaudella toteutetut ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat kyllä johtaneet siihen tilanteeseen, että entistä useampi perustutkintoa suorittava on vaarassa keskeyttää opintonsa ja tarvitsee tällaista kuraattori- ja psykologitukea varmasti nykyistä vahvemmin.  
Tuorein kouluterveyskysely osoitti, että 22,3 prosenttia ammatillisista opiskelijoista on kokenut, ettei ole saanut apua koulukuraattoreilta silloin kun olisivat sitä tarvinneet. Kuraattoreillehan pitää järjestää tällöin lisäkoulutusta myös työnkuvan laajentamiseksi, ja lisäksi seuranta on tärkeää, kuten tässä jo edellä edustaja Hassi totesi.  
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 116/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 8.2.2018 10:51