Punkt i protokollet
PR
132
2018 rd
Plenum
Måndag 17.12.2018 kl. 13.00—2.20
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Tuula Haatainen
Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
0.15
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Koska olemme jo tiistain puolella, esitän asiani lyhyesti. — Tämä hallituksen esitys yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta on monelta osin tarpeellinen, mutta siihen sisältyy kuitenkin myös muun muassa mahdollisuus toteuttaa erillisvalintoja, joissa hakijoita voitaisiin hyväksyä opiskelijoiksi esimerkiksi hakemusten saapumisjärjestyksessä, mikäli heidän osaamisensa vain ylittää tietyn minimitason, jota ei toki ole laissa erikseen määritelty. 
Perussuomalaisten mielestä sen sijaan tulisi aina pyrkiä valitsemaan soveltuvimmat hakijat tietyn hakemusten lähettämistä rajoittavan ajan jälkeen. Muutoin tilanteesta voisi tulla ongelmallinen hakijoiden yhdenvertaisuuden kannalta, ja tämä huoli nousi esille myös asiantuntijakuulemisissa. Asiaan tuleekin puuttua jatkossa, jotta hakijoiden yhdenvertaisuus toteutuu.  
Teimme asiasta ensimmäisessä käsittelyssä pykälämuutosehdotuksen, mutta se valitettavasti kaatui äänestyksessä, joten, arvoisa puhemies, teen nyt tähän aiheeseen liittyvän lausumaehdotuksen, joka sisältyy myös vastalauseeseemme. Se kuuluu seuraavasti: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin korkeakoulujen kansallista erillisvalintaa koskevien säännösten tarkistamiseksi siten, että yhdenvertaisuus toteutuu valinnoissa.” 
0.17
Ritva
Elomaa
ps
Arvoisa puhemies! Opiskelijavalintojen joustavoittaminen on hyvä ja kannatettava asia, mutta asiantuntijakuulemisten perusteella tuli ilmi, että erillisvalintojen sääntely on puutteellista lakiesityksessä. Ongelmia voi tulla, jos oppilaitosten sisäänotossa ei varmisteta parhaiten soveltuvien hakijoiden sisäänpääsyä. Tämän vuoksi kannatan edustaja Savion esitystä. 
0.17
Eerikki
Viljanen
kesk
Arvoisa puhemies! Tämän esityksen tavoite on vahvistaa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa, ja aivan kuten valiokuntakin mietinnössään toteaa, on hyvin tärkeää, että korkeakoulut vastaavat osaltaan kasvavaan yhteiskunnalliseen koulutustarpeeseen. On tarjottava nykyistä enemmän keinoja jatkuvaan oppimiseen, joka tukee osaavan työvoiman saatavuutta.  
Jatkuva oppiminen onkin laajempi kokonaisuus kuin pelkästään koulutuspoliittinen kysymys. Siihen linkittyy ja pitää linkittyä myös esimerkiksi työvoima- ja elinkeinopolitiikka. Työelämän tarpeet ja sitä kautta osaamisenkin tarpeet muuttuvat yhä nopeammin. Työelämässä toimiminen vaatii yhä enemmän kouluttautumista koko ajan, ja tulee tukea myös työikäisten aikuisten mahdollisuutta kartuttaa osaamistaan tutkinnon tai sen osan suorittamisella. 
Arvoisa puhemies! Tämä esitys ei tietenkään sinällään hetkessä lisää jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Se kuitenkin on viesti siitä, että jatkuvalla oppimisella on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli, ja tämä on kaikkien osapuolien syytä ottaa huomioon. 
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 18-01-2019 14:12