Punkt i protokollet
PR
133
2016 rd
Plenum
Tisdag 13.12.2016 kl. 19.02—21.03
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 46 § i lagen om grundläggande utbildning samt till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 178/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 19.12.2016 15:02