Punkt i protokollet
PR
133
2017 rd
Plenum
Fredag 8.12.2017 kl. 13.02—13.40
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 4.12.2017. 
Under debatten har Arja Juvonen understödd av Sami Savio framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 160/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.  
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 
Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 157 ja, 24 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 8.12.2017 17:58