Punkt i protokollet
PR
133
2017 rd
Plenum
Fredag 8.12.2017 kl. 13.02—13.40
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering för 2018 av folkpensionen och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 9 på dagordningen presenteras för andra och enda behandlingen. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 4.12.2017. 
Under debatten har Arja Juvonen understödd av Sami Savio föreslagit att lagförslagen förkastas samt framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2. Under debatten har dessutom Outi Alanko-Kahiluoto understödd av Ozan Yanar föreslagit att åtgärdsmotionen godkänns enligt reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslagen. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 106 ja, 77 nej; 16 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—6 i proposition RP 123/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Talman Maria Lohela
Till följande ska riksdagen besluta om förslaget gällande åtgärdsmotionen. 
Betänkandet "ja", Outi Alanko-Kahiluotos förslag "nej".
Omröstningsresultat: 105 ja, 77 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotion AM 28/2017 rd förkastas.  
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 
Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 136 ja, 43 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 8.12.2017 18:18