Underpunkt i budgeten
PR
133
2018 rd
Plenum
Tisdag 18.12.2018 kl. 10.01—0.59
12.2
Huvudtitel 23 Statsrådets kansli
Talman Paula Risikko
Nu följer detaljbehandling av huvudtitel 23. Behandlingen av huvudtiteln avbröts i plenum 17.12.2018. 
Följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes:  
1. Mika Niikko saf understödd av Sami Savio saf 23.01.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att införa en handlingsmodell för val av kanslichefer, där det för att främja den sektorsövergripande kompetensen krävs att den som blir vald har arbetserfarenhet inom minst tre förvaltningsområden." (Reservation 6) 
2. Mika Niikko saf understödd av Sami Savio saf 23.01.02: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen drar ner på antalet politiska specialmedarbetare och ser över systemet med statssekreterare.” (Reservation 6) 
3. Mika Niikko saf understödd av Sami Savio saf 23.01.24: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att mötena under Finlands EU-ordförandeskap förankras i hela landet. Mötena bör hållas också i andra städer än i Helsingfors. Om mötestemat till exempel är hållbar utveckling eller turism kan mötet hållas på något semestercenter i Lappland eller i Uleåborg eller Jyväskylä." (Reservation 6) 
4. Mika Niikko saf understödd av Sami Savio saf 23.01.25: Momentet ökas med 1 000 000 euro för forskning, diagnostik, behandling och rehabilitering i fråga om sjukdomar som beror på fukt- och mögelskador. (Reservation 6) 
5. Timo Harakka sd understödd av Pia Viitanen sd 23.01.25: Momentet ökas med 5 000 000 euro för programmet Sunda lokaler. (Reservation 1) 
6. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 23.01.25: Momentet ökas med 5 000 000 euro för att börja genomföra programmet Sunda lokaler 2028. (Reservation 3) 
7. Timo Harakka sd understödd av Pia Viitanen sd 23.01.25: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen i samarbete med kommunerna främjar reparation av skolor, daghem och andra offentliga byggnader så att inomhusluften blir sund och att den bereder föreskrifter som förtydligar ansvarsfördelningen mellan byggarna och de som har hand om byggnaderna på det sätt som framgår av riktlinjerna i revisionsutskottets rapport.” (Reservation 1) 
8. Timo Harakka sd understödd av Pia Viitanen sd 23.01.25: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart inleder beredningen av nya, enkelt tillämpliga understöd för åtgärdande av sanitära olägenheter och energireparationer." (Reservation 1) 
9. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 23.10: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar riksdagen en utförlig utredning om det faktiska behovet, användningssyftet och den strategiska rollen i fråga om den nya typen av ägarpolitiska utvecklingsbolag, och att staten avhåller sig från att sälja innehav som har strategisk betydelse för Finlands ekonomi och näringslivets utveckling eller vars avkastning klart överskrider räntenivån för Finlands statslån." (Reservation 3) 
10. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 23.10: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart ger en ny ägarpolitisk anvisning som ålägger de bolag som staten är majoritetsägare i att rapportera minst uppgifterna enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) så kallade BEPS-projekt offentligt och specificerat för alla länder där de har dotterbolag eller en fast verksamhetsplats. Det innebär att rapporteringen ska visa personalmängd, personalkostnader, omsättning, vinst, betalade och influtna samfundsskatter och centrala finansieringsuppgifter.” (Reservation 3) 
11. Mika Niikko saf understödd av Sami Savio saf 23.10: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen stärker statens ägarstyrning, särskilt i de företag som arbetar i kontaktytor med allmänheten och som har ett viktigt samhälleligt serviceuppdrag, exempelvis Posti och VR. Riksdagen avkräver regeringen konkreta åtgärder för att se till att de allmänna posttjänsterna fortsättningsvis håller samma standard som nu i hela landet. Eventuella effektiviseringsåtgärder måste sättas in på distributionslogistiken, som kan kombineras med aktörer i privata sektorn, men får inte försämra servicestandarden för användarna." (Reservation 6) 
12. Mika Niikko saf understödd av Sami Savio saf 23.10: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen satsar på sin ägarstyrningspolitik på så sätt att det uppkommer nya innovativa företag och arbetstillfällen för framtiden och att utbildningen och forskningen blir starkare, men att staten behåller bestämmande inflytande över de bolag som spelar en viktig roll för försörjningstrygghet eller regional utveckling. Statens utvecklingsbolag Vake ska uppmanas att skapa ett nationellt ekosystem för batterier och stödja projekt för att upprätthålla funktionsförmågan i syfte att sänka kostnaderna för åldrandet och höja de äldres livskvalitet. Tillsammans med aktörer i privata sektorn och högskolor ska behoven utredas för att utöka utbildningen i artificiell intelligens för att de finländska företagen i teknikbranschen ska få den arbetskraft de behöver och Finlands position som ledande land inom teknik säkras." (Reservation 6) 
13. Mika Niikko saf understödd av Sami Savio saf 23.10: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen i fråga om ägarstyrningen vidtar åtgärder för att kundbelåtenheten i statliga fastighetsbolag såsom Senatfastigheter ska bli ett av de viktigaste kriterierna i bolagens verksamhetsstrategi och som grund för belöning till ledningen." (Reservation 6) 
14. Mika Niikko saf understödd av Sami Savio saf 23.20.50: Momentet minskas med 4 445 000 euro från det föreslagna anslaget för stöd till partiverksamhet. (Reservation 6) 
Betänkandet ”ja”, Mika Niikkos förslag nr 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 167 ja, 15 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mika Niikkos förslag nr 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 165 ja, 15 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mika Niikkos förslag nr 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 148 ja, 30 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mika Niikkos förslag nr 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 99 ja, 82 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Paula Risikko
Timo Harakkas förslag nr 5 och Kari Uotilas förslag nr 6 har samma innehåll och ställs vid omröstningarna samtidigt mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 5 och Kari Uotilas förslag nr 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 97 ja, 82 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 96 ja, 85 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 8 ”nej”.
Omröstningsresultat: 97 ja, 85 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Kari Uotilas förslag nr 9 ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 70 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Kari Uotilas förslag nr 10 ”nej”.
Omröstningsresultat: 119 ja, 61 nej, 1 avstår; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mika Niikkos förslag nr 11 ”nej”.
Omröstningsresultat: 155 ja, 26 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mika Niikkos förslag nr 12 ”nej”.
Omröstningsresultat: 164 ja, 16 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mika Niikkos förslag nr 13 ”nej”.
Omröstningsresultat: 119 ja, 60 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mika Niikkos förslag nr 14 ”nej”.
Omröstningsresultat: 166 ja, 15 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände huvudtitel 23 enligt betänkandet. 
Senast publicerat 19.12.2018 16:36