Punkt i protokollet
PR
133
2018 rd
Plenum
Tisdag 18.12.2018 kl. 10.01
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering av folkpensionen och vissa andra förmåner år 2019 samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2018. 
Under debatten har Anneli Kiljunen understödd av Kristiina Salonen föreslagit att lagförslag 2 förkastas. Eva Biaudet har understödd av Mats Löfström föreslagit att lagförslag 1 och 2 förkastas. Arja Juvonen har understödd av Outi Alanko-Kahiluoto föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Under debatten har dessutom Outi Alanko-Kahiluoto understödd av Krista Mikkonen framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 3 och Aino-Kaisa Pekonen har understödd av Matti Semi framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 4. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Paula Risikko
Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslag 2, därefter lagförslag 1 och slutligen lagförslag 3. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Lagförslag 2 godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 97 ja, 84 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände lagförslag 2. 
Lagförslag 1 godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 97 ja, 84 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände lagförslag 1. 
Lagförslag 3 godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 133 ja, 48 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände lagförslag 3. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 160/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 
Betänkandet ”ja”, Outi Alanko-Kahiluotos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 96 ja, 84 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Aino-Kaisa Pekonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 148 ja, 32 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 18.12.2018 15:48