Senast publicerat 06-06-2021 13:19

Punkt i protokollet PR 133/2020 rd Plenum Tisdag 20.10.2020 kl. 14.00—16.13

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 18 kap. 19 § i vattenlagen samt om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 59/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 8/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—3 i proposition RP 59/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.