Punkt i protokollet
PR
135
2017 rd
Plenum
Måndag 11.12.2017 kl. 14.00
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 21/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 8.12.2017. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Accistabellen i bilagan 
Talman Maria Lohela
Peter Östman har understödd av Päivi Räsänen föreslagit att accistabellen i bilagan godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag "nej".
Omröstningsresultat: 143 ja, 5 nej; 51 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 169/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 12/2015 rd, 102/2016 rd och 77/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 11.1.2019 11:00