Punkt i protokollet
PR
136
2017 rd
Plenum
Tisdag 12.12.2017 klo 13.59
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök som gäller det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2017-AK-164248
Förslag till uttalande 11.12.2017
Bilaga 4A
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.12.2017. 
Under debatten har Stefan Wallin understödd av Eva Biaudet föreslagit att lagförslaget förkastas. Dessutom har Stefan Wallin understödd av Eva Biaudet framställt ett förslag till uttalande som har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 4A) 
Redogörelsen godkändes. 
Andre vice talman Arto Satonen
Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslaget.  
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 113 ja, 68 nej, 2 avstår; 16 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 114/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Andre vice talman Arto Satonen
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 
Betänkandet "ja", Stefan Wallins förslag "nej". Omröstningsresultat: 113 ja, 68 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 28-05-2020 15:57