Senast publicerat 05-06-2021 19:16

Punkt i protokollet PR 136/2018 rd Plenum Fredag 21.12.2018 kl. 10.00—12.02

3.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2019 (RP 123/2018 rd)

Regeringens propositionRP 123/2018 rd
Regeringens propositionRP 232/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2018 rd
Enda behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 28/2018 rd. 

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 20.12.2018. 

Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2019 i propositionerna RP 123, 232/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotion BM 474/2018 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1—309, 311—473, 475—617/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. 

Talman Paula Risikko
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen om misstroende. 

Under behandlingen av budgetpropositionen har följande förslag om misstroende mot statsrådet framställts: 

Timo Harakka sd understödd av Eeva-Johanna Eloranta sd: ”Riksdagen slår fast att de oskäliga vägval regeringen gör inom den ekonomiska politiken accentueras i det goda ekonomiska läget. Regeringens värderingar ökar ojämlikheten och minskar förtroendet i samhället. Dess politik negligerar behovet av ekonomisk tillväxt och bättre sysselsättning. Reformer som skulle främja sysselsättning och ökad kompetens lämnas ogjorda. Tillväxten hör till alla. Därför kräver riksdagen att regeringen omedelbart förelägger riksdagen nya korrigerande åtgärder för att förbättra en rättvis fördelning av tillväxten, minskar ojämlikheten och stärker den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen på lång sikt. Riksdagen konstaterar att regeringen har misslyckats och därför inte har riksdagens förtroende.” 

Pekka Haavisto gröna understödd av Krista Mikkonen gröna: ”Det internationella vetenskapssamfundet avkräver alla en mer ambitiös klimatpolitik, men Finlands regering hörsammar inte denna kallelse. Regeringen är oförmögen att trygga våra sänkor, köra ner fossilstöden och förnya vår ekonomi. Framgång i framtiden — och även idag — försvåras också av de omfattande nedskärningarna i utbildning, som raserar kvaliteten på vår kompetens och försvagar jämlikheten i utbildningen. Jämlikheten försvagas också av de fortsatta nedskärningarna i social trygghet som fördjupar ojämlikheten. Också utvecklingssamarbetet och naturskyddet behöver större resurser, om vi vill bygga upp en bättre framtid för Finland och världen. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen inte har riksdagens förtroende.”  

Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst: ”Genom kortsiktiga nedskärningar har regeringen försvagat Finlands kompetensbas och förutsättningar för framtida framgång, ökat finländarnas ojämlikhet, sölat med att dämpa klimatförändringen, flytt sitt globala ansvar, förbigått information från expertisen, bundit sig till att gå i intresseorganisationernas koppel och visat oförmåga till en grundlig politisk beredning. Riksdagen anser att regeringen inte har riksdagens förtroende.” 

Thomas Blomqvist sv understödd av Anna-Maja Henriksson sv: ”Riksdagen konstaterar att regeringens politik har varit kortsiktig. Regeringen har inte trots det förbättrade ekonomi- och sysselsättningsläget dragit bort nedskärningarna i utvecklingsbistånd och utbildning. Nedskärningarna i utbildningen utgör ett reellt hot mot undervisningens och forskningens kvalitet, jämlikheten i utbildningen och landets konkurrenskraft. Regeringen har inte varit redo att förnya familjeledigheter och småbarnspedagogik trots att behovet har varit tveklöst. Regeringens åtgärder för att förbättra sysselsättningen har varit otillräckliga och behövliga strukturella reformer har lämnats ogjorda. Eftersom betydande reformer inte har åstadkommits under denna regeringsperiod borde regeringen mer målmedvetet ha förbättrat situationen för de mest utsatta. De genomförda skattelättnaderna och inkomstöverföringarna har inte varit tillräckliga. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen inte har riksdagens förtroende.” 

Peter Östman kd understödd av Antero Laukkanen kd: ”Riksdagen konstaterar att regeringen under regeringsperioden har riktat sina sparbeting till barnfamiljer och den äldre befolkningen. Till följd av regeringens åtgärder har ojämlikheten i samhället ökat och situationen för de mest utsatta blivit betydligt svårare. Samtidigt har regeringen misslyckats i att driva igenom den viktigaste enskilda reformen, vårdreformen. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen har misslyckats och inte har riksdagens förtroende.” 

Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf: ”Riksdagen konstaterar att regeringen varken har velat eller kunnat genomföra en invandrings- och asylpolitik som garanterar finländska barns och vuxnas fysiska och psykiska integritet. Eftersom regeringen dessutom inte har genomfört sitt asylprogram har den inte riksdagens förtroende.”  

Redogörelsen godkändes. 

Talman Paula Risikko
:

Vid omröstningarna ställs först Peter Östmans förslag mot Thomas Blomqvists förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Kari Uotilas förslag och därefter ställs det härvid segrande förslaget mot Pekka Haavistos förslag. Efter det ställs det segrande förslaget mot Sami Savios förslag varefter det härvid segrande förslaget ännu ställs mot Timo Harakkas förslag. Slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Thomas Blomqvists förslag ”ja”, Peter Östmans förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 154 ja, 30 nej, 5 avstår; 10 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Thomas Blomqvists förslag. 
2) Kari Uotilas förslag ”ja”, Thomas Blomqvists förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 143 ja, 22 nej, 19 avstår; 15 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Kari Uotilas förslag. 
3) Pekka Haavistos förslag ”ja”, Kari Uotilas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 124 ja, 45 nej, 20 avstår; 10 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Pekka Haavistos förslag. 
4) Sami Savios förslag ”ja”, Pekka Havistos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 119 ja, 69 nej, 1 avstår; 10 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Sami Savios förslag. 
5) Timo Harakkas förslag ”ja”, Sami Savios förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 169 ja, 17 nej, 2 avstår; 11 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Timo Harakkas förslag. 
6) Förtroende för statsrådet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 87 nej; 10 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.