Punkt i protokollet
PR
148
2018 rd
Plenum
Fredag 25.1.2019 kl. 13.04
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 280/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 25.1.2019 14:03