Punkt i protokollet
PR
148
2020 rd
Plenum
Torsdag 19.11.2020 kl. 15.59—20.17
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av patientförsäkringslagen och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—9 i proposition RP 162/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 19-11-2020 22:01