Senast publicerat 06-06-2021 14:42

Punkt i protokollet PR 148/2020 rd Plenum Torsdag 19.11.2020 kl. 15.59—20.17

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av patientförsäkringslagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 162/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 34/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—9 i proposition RP 162/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.