Senast publicerat 06-06-2021 13:55

Punkt i protokollet PR 159/2020 rd Plenum Måndag 7.12.2020 kl. 13.59—18.43

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen

Regeringens propositionRP 136/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 33/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2020.