Punkt i protokollet
PR
17
2017 rd
Plenum
Fredag 3.3.2017 kl. 13.00—13.27
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
RP 257/2016 rd
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
13.07
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa herra puhemies! Tällä hallituksen esityksellä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja. Tarkoituksena on poistaa eräitä lomauttamiseen ja irtisanomiseen liittyviä työnantajan ilmoitusvelvollisuuksia. Esityksessä ehdotetaan, että eri palvelussuhdelaeissa säädetystä työnantajan ilmoittamis- ja selvittämisvelvollisuudesta luovutaan. 
Tämä esitys on osaksi seurausta muutosturvan toimintamalliin vuonna 2012 tehdyistä muutoksista. Muutosturvan työvoimapoliittisena tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun tai lomautetun työntekijän sijoittumista uuteen työhön. 
Tämän nyt käsittelyssä olevan esityksen on tarkoitus keventää erityisesti niiden työnantajien hallinnollista taakkaa, jotka työllistävät säännöllisesti alle 20 työntekijää, ja tämä on erittäin hyvä asia, sillä se yksinkertaistaa työnantajan sääntely-ympäristöä. Yrityksen hallinnolliseen taakkaan kuuluu yleensä se, mitkä työnantajan velvollisuudet ovat. Yksittäiset ja moninaiset velvoitteet ovat saattaneet muodostaa työnantajalle vaikeasti hahmotettavan kokonaisuuden. Esitykseen sisältyvät ehdotukset ovat askel oikeaan suuntaan sääntelyn yksinkertaistamiseksi ja yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi. 
Kyseessä on myös yksi hallituksen kärkihankkeista. Sillä pyritään parempaan sääntelyyn sekä normien sujuvoittamiseen. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—7 i proposition RP 257/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 29.4.2019 11:30