Punkt i protokollet
PR
176
2018 rd
Plenum
Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 12 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 28/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 11.3.2019. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 2 
5 § 
Talman Paula Risikko
Mats Nylund har understödd av Hanna Halmeenpää föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Mats Nylunds förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 67 nej; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
41 a § 
Talman Paula Risikko
Mats Nylund har understödd av Hanna Halmeenpää föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Mats Nylunds förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 67 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
42 § 
Talman Paula Risikko
Mats Nylund har understödd av Hanna Halmeenpää föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Mats Nylunds förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 66 nej; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 286/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 3 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Följande anmälningar antecknades till protokollet: vid behandlingen av ärende 8 avsåg Jari Myllykoski /vänst rösta ”ja” vid omröstningen om reservation 1, Mika Niikko /saf och Teuvo Hakkarainen /saf avsåg rösta ”ja” vid punkt 11. Arja Juvonen /saf meddelade att hon röstade ”nej” vid punkt 10, men att hon för säkerhets skull vill meddela det eftersom hon inte är säker om hennes avgivna röst registrerades. 
Senast publicerat 14.3.2019 10:27