Punkt i protokollet
PR
19
2019 rd
Plenum
Tisdag 18.6.2019 kl. 14.00—14.08
3
Val till utskott
Val
VAL 9/2019 rd
Bilaga till protokollet EDK-2019-AK-256054
Val till utskott 18.6.2019
Bilaga 3A
Val
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 3 på dagordningen är val av utskott. Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till medlemmar och ersättare i utskotten väljer de ledamöter som räknas upp i förteckningen som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 
Medlemmarna i stora utskottet meddelas att utskottet samlas till konstituerande möte i utskottets rum i Lilla parlamentet onsdag 19.6.2019 klockan 10.00. 
Medlemmarna i grundlagsutskottet, lagutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, försvarsutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, framtidsutskottet och miljöutskottet meddelas att utskotten samlas omedelbart efter detta plenum i utskottsrummet för att konstituera sig. 
Medlemmarna i utrikesutskottet, finansutskottet, revisionsutskottet, förvaltningsutskottet, kommunikationsutskottet, kulturutskottet, ekonomiutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet meddelas att utskotten samlas i dag klockan 15.15 i utskottsrummet för att konstituera sig.  
Senast publicerat 19.6.2019 19:18