Senast publicerat 09-03-2022 15:51

Punkt i protokollet PR 22/2022 rd Plenum Onsdag 9.3.2022 kl. 14.00—15.48

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Regeringens propositionRP 141/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 2/2022 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 2/2022 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 8.3.2022. 

Under den allmänna debatten har Terhi Koulumies understödd av Mia Laiho föreslagit att lagförslaget i reservationen läggs till grund för behandlingen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Terhi Koulumies förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 124 ja, 31 nej, 1 avstår; 43 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 141/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.