Punkt i protokollet
PR
37
2018 rd
Plenum
Onsdag 18.4.2018 kl. 13.59—21.59
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg samt lagar om upphävande av lagen om registrering av fartygspersonal och 1 kap. 3 § 5 mom. i lagen om sjöarbetsavtal
Regeringens proposition
Remissdebatt
Andre vice talman Tuula Haatainen
Ärende 9 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet. 
Debatt
21.06
Katja
Taimela
sd
Arvoisa rouva puhemies! Kysymys on jälleen kerran hallituksen kärkiteemasta elikä normien purusta. Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettua lakia sekä merityösopimuslakia, ja näin ollen nykyinen laivaväen luetteloinnista annettu laki kumottaisiin. Lain on tarkoitus tulla voimaan tulevana kesänä, ja muutos tässä on se, että velvollisuus miehityksen vahvistamisesta ja miehitystodistuksesta poistetaan pieniltä aluksilta sisävesi- ja rannikkoalueilla. Tämä korvattaisiin valtioneuvoston asetuksella annettavalla vähimmäismiehityksellä. Lakiesitys tuo robottialuksille oikeuden poiketa miehityssäännöistä rajatulla alueella erillisellä kokeiluluvalla, johon voidaan pyytää meriturvallisuusviranomaisten lausunto. 
Valiokuntatyöhön haluan lähettää sellaisen terveisen, että lakiesitys on varmasti tervetullut ja vaikuttaa niin sanotusti simppeliltä, ehkä liiankin simppeliltä liikenne- ja viestintävaliokunnan työhön, mutta esityksen turvallisuus- ja vastuukysymykset ovat varmasti sellaisia relevantteja, mitkä pitää vielä nyt selvittää valiokuntakuulemisen kautta, ja sitä kautta tämä on sitten valmis menemään eteenpäin. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Senast publicerat 26.4.2018 16:30