Punkt i protokollet
PR
38
2015 rd
Plenum
Onsdag 23.9.2015 kl. 14.00—17.13
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Keva, om finansiering av statens pensionsskydd och om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd
Regeringens proposition
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 
Debatt
17.01
Kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Kysymyksessä on Keva-laki eli laki Kuntien eläkevakuutuksesta. Tässä on oikeastaan kaksi osiota. Ensimmäinen osio liittyy tähän täällä eduskunnassa vireillä ja käsiteltävänä olevaan työeläkeuudistukseen ja toinen osio sitten Kevan hallintoon ja hallituksen ja toimitusjohtajiston kelpoisuuksiin erityisesti. 
Tässä ensimmäisessä osiossa tosiaankin on tarkoitus, että tähän uuteen lakiin kootaan pääosin nykyiset kunnallisessa eläkelaissa olevat Kevan hallintoa, valvontaa ja rahoitusta koskevat säännökset. Tämä esitys liittyy osaltaan tosiaankin tähän työeläkeuudistukseen, jossa julkisten alojen eläkelait, kuten kunnallinen eläkelaki, valtion eläkelaki ja evankelisluterilaisen kirkon eläkelaki sekä Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläketurvaa koskevat säännökset, yhdistetään kaikki samaan lakiin. Tämän vuoksi on myös säädettävä uudet lait valtion ja evankelisluterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta. 
Arvoisa puhemies! Uutta voimassa olevaan lakiin verrattuna ovat sen sijaan ehdotettavat säännökset toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan kelpoisuusvaatimuksista samoin kuin hallituksen jäsenten ja hallituksen kelpoisuusvaatimukset. Kaikilta hallituksen jäseniltä vaadittaisiin hyvämaineisuutta ja hyvää työeläkevakuutustoiminnan asiantuntemusta. Hallitukselta kokonaisuutena vaadittaisiin hyvää sijoitustoiminnan asiantuntemusta eli niin sanotusti kollegiaalinen vaatimus tämän sijoitustoiminnan osalta. Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan kelpoisuusvaatimuksena olisi ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito. Kevan johto on virkasuhteessa Kevaan, ja kelpoisuusvaatimukset vastaavat valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksia. Uutta on myös Kevan riskienhallintaa, sisäistä valvontaa ja sisäistä tarkastusta koskevat säännökset. Kaikki edellä mainitut ehdotukset lähentävät nyt ehdotettavaa lainsäädäntöä työeläkevakuutusyhtiölainsäädäntöön sekä saattavat Kevaa koskevan lainsäädännön ajan tasalle. 
Tässä muistelen niin, että kun viime vaalikaudella täällä käsiteltiin nimenomaan työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaa hallintoa ja säädöksiä, niin siinä samassa yhteydessä sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa että muistaakseni myös täällä eduskunnan suuressa salissa puhuttiin siitä ja vaadittiin ja kysyttiin, miksi ei samaan aikaan muuteta myös Kevan hallinnon osalta. Tämä, mitä nyt tässä olen esittelemässä, korjaa sitä puutetta. 
Kevaa koskeva lainsäädäntö ei voi olla kuitenkaan täysin yhteneväinen työeläkevakuutusyhtiölain kanssa, sillä Keva on julkisoikeudellinen yhteisö, ja sen luonne on tämän vuoksi erilainen kuin työeläkevakuutusyhtiöillä. Kevan valvonta ehdotetaan säilyväksi edelleen valtiovarainministeriöllä. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 
Senast publicerat 21.4.2016 11:26