Punkt i protokollet
PR
39
2017 rd
Plenum
Onsdag 19.4.2017 klo 13.59—16.01
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till transportbalk och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
RP 161/2016 rd
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 18.4.2017. 
Under debatten har Katja Taimela understödd av Satu Taavitsainen framställt tre förslag till uttalanden enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—10 i proposition RP 161/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets tre förslag till uttalanden. 
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställdes under debatten. Katja Taimelas förslag till uttalande 1—3 enligt reservation 1 ställs vart för sig vid omröstning mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag till uttalande 1 "nej".
Omröstningsresultat: 100 ja, 50 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag till uttalande 2 "nej".
Omröstningsresultat: 91 ja, 60 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag till uttalande 3 "nej".
Omröstningsresultat: 111 ja, 42 nej, 1 avstår; 45 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 28.2.2018 14:06