Punkt i protokollet
PR
45
2015 rd
Plenum
Tisdag 6.10.2015 kl. 14.02
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 12 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Ingen debatt. 
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Senast publicerat 27.4.2016 14:36