Senast publicerat 04-06-2021 21:43

Punkt i protokollet PR 46/2016 rd Plenum Fredag 29.4.2016 kl. 13.02—13.32

5.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet

Regeringens propositionRP 51/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.5.2016.