Senast publicerat 06-06-2021 01:13

Punkt i protokollet PR 47/2020 rd Plenum Fredag 3.4.2020 kl. 15.59—17.35

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Regeringens propositionRP 40/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 4/2020 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 4/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Utskottets ordförande Vehviläinen. 

Debatt
16.08 
Anu Vehviläinen kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Esityksessä ehdotetaan työttömyyskassalakiin lisättäväksi uusi säännös koskien kassan kokoukseen osallistumistapaa. Uudessa pykälässä säädettäisiin etäosallistumismahdollisuudesta kassan kokoukseen. Lisäys tehtäisiin selvyyden vuoksi, ja se mahdollistaisi kassan kokouksen järjestämisen teknisiä apuvälineitä käyttäen esimerkiksi laajalle levinneen tartuntataudin oloissa. Lain ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian.  

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana, ja tämä valiokunnan mietintö on myös yksimielinen.  

Arvoisa puhemies! Jos sallitaan, niin tässä yhteydessä totean, että kun tässä mainitaan nämä työttömyyskassat, niin tämä muutos tässä on vain tekninen, mutta meillä todennäköisesti ensi viikolla on tässä salissa käsittelyssä myös isompaa esitystä työttömyysturvalakiin liittyen, jossa työttömyyskassoilla on erittäin merkittävä rooli, kun ajatellaan sitä, että ne joutuvat lomautettujen ja työttömyysturvan osalta tekemään paljon käsityönä, toimenpanemaan sitä, samoin kuten Kela. Ja luulen, että meidän ensi viikolla on syytä käydä tässä salissa keskustelua tästä sisällöllisestä puolesta, että miten työttömyyskassat pystyvät jatkossa selviytymään siitä, kun heille tulee valtavan paljon näitä hakemuksia.  

16.10 
Rami Lehto ps :

Arvoisa puhemies! Valiokunnan puheenjohtaja toikin tässä esille, että tulevaisuudessa joudutaan tekemään muutoksia näihin kassojen muihinkin asioihin. Meinaan, että siellä varmasti on kiirettä tällä hetkellä ja on hyvä, että me nyt luomme edellytykset etäkokouksiin. Kokoukset lisääntyvät, ja monilla muillakin sektoreilla etäkokoukset lisääntyvät ja kulkeminen vähenee. Ja mitä itse olen huomannut näistä etäkokouksista, niin aikaa jää sen asian käsittelylle huomattavasti enemmän, kun se kulkeminen paikasta toiseen jää väliin. Ja se on hyvä tänäkin aikana, kun korona pyörii joka puolella, että ihmiset vähemmän liikkuvat toistensa kanssa. Tämä on todella tervetullut uudistus.  

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 40/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.