Senast publicerat 06-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 52/2021 rd Plenum Torsdag 6.5.2021 kl. 15.59—18.01

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession, lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, 47 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling och 6 b § i straffregisterlagen

Regeringens propositionRP 244/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 12/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—4 i proposition RP 244/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.