Punkt i protokollet
PR
53
2018 rd
Plenum
Tisdag 22.5.2018 kl. 14.09—16.51
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg samt lagar om upphävande av lagen om registrering av fartygspersonal och 1 kap. 3 § 5 mom. i lagen om sjöarbetsavtal
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Tuula Haatainen
Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 10/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
16.27
Mikko
Alatalo
kesk
Arvoisa rouva puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettua lakia ja myös merityösopimuslakia ja kumottaisiin vanha laki laivaväen luetteloinnista. Esityksellä toteutetaan hallitusohjelman kärkihanketta säädösten sujuvoittamiseksi. Esityksessä ehdotetaan sääntelyä kevennettäväksi vapauttamalla kotimaan liikennealueilla I ja II liikennöivät alukset, joiden bruttovetoisuus on alle 500, velvollisuudesta hakea miehityksen vahvistamista ja miehitystodistusta. Näiden alusten osalta miehitystodistus korvattaisiin yleisillä vähimmäismiehitysvaatimuksilla, jotka annettaisiin valtioneuvoston asetuksella.  
Liikenteen turvallisuusviraston myöntämällä aluksen miehitystä ja vahdinvaihtoa koskevalla kokeiluluvalla edistettäisiin laivaliikenteen automatisaatioon liittyviä kokeiluita. Nythän on paljon puhuttu siitä, että jonain päivänä meillä on myös itseohjautuvia aluksia, ja tässä jo valmistaudutaan siihen. Nämä olisivat tietysti rajoitetulla alueella kotimaan liikenteessä suomalaisella aluksella poikkeuksia vähimmäismiehityksestä ja vahdinpidosta.  
Kaiken kaikkiaan tällä pyritään tietysti siihen, että me joustavoitamme tätä aluksen laivaväkeä ja turvallisuusjohtamista kaiken kaikkiaan. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 43/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 25.5.2018 16:54