Punkt i protokollet
PR
56
2018 rd
Plenum
Fredag 25.5.2018 kl. 13.08—13.35
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg samt lagar om upphävande av lagen om registrering av fartygspersonal och 1 kap. 3 § 5 mom. i lagen om sjöarbetsavtal
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 43/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 25-05-2018 13:45