Senast publicerat 05-06-2021 14:28

Punkt i protokollet PR 57/2018 rd Plenum Tisdag 29.5.2018 kl. 14.01—15.58

5.  Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av avtalet med Portugal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet

Regeringens propositionRP 36/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 6/2018 rd
Dels enda, dels andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande FiUB 6/2018 rd beslut om uppsägning av avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. 

Debatt
15.43 
Kari Kulmala sin :

Arvoisa rouva puhemies! Nyt käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tarkoituksena on saada eduskunnan suostumus siihen, että Suomi voi irtisanoa Portugalin kanssa vuonna 1970 solmitun verosopimuksen. Irtisanominen perustuu verosopimuksen 30 artiklaan, jonka mukaan sopimusvaltio voi irtisanoa sopimuksen diplomaattista tietä vähintään kuusi kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä tehtävällä ilmoituksella. Sopimuksen voimassaolo lakkaa tällöin irtisanomisvuotta seuraavan vuoden alusta. Tarkoitus on, että nykyisen verosopimuksen voimassaolo ja soveltaminen lakkaavat 1. tammikuuta 2019 alkaen. Suomen olisi siis toimitettava irtisanomisilmoituksensa Portugalille kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Tämän lakiesityksen mukaan Suomi irtisanoo verosopimuksen, jolloin tietty varakkaampien eläkeläisten verovapaus päättyy. Pidän hallituksen esitystä erittäin perusteltuna ja hyvänä. 

15.44 
Ben Zyskowicz kok :

Arvoisa rouva puhemies! Tähän yhteyteen on julkisessa keskustelussa käytetty myös puheenvuoroja, että tässä olisi kyse jostakin kateudesta kumpuavasta omituisesta menettelystä. Haluan sanoa, että Suomen hallituksen ajama linja tässä asiassa on täysin looginen. Kun me emme hyväksy sitä, että on tällaista veroparatiisitaloutta, jonne yritykset pakenevat vain veroja välttääkseen, niin miksi me hyväksyisimme semmoisen tilanteen, että jotkut suomalaiset, jotka asuvat Portugalissa — tässä tapauksessa siis Portugalissa — voisivat välttää tuloverotuksen kokonaan? Miksi me hyväksyisimme sellaisen tilanteen? Minun mielestäni on aivan selvää, että jos emme hyväksy yrityksille veroparatiisipakoilua, niin emme me myöskään yksittäisille kansalaisille halua hyväksyä sellaista tilannetta, että suomalainen, joka saa Suomesta vaikkapa eläkettä, voisi välttyä kokonaan tuon eläkkeen verottamiselta. Hän ei maksaisi siitä veroa Suomeen mutta hän ei maksaisi siitä lainkaan veroa myöskään Portugaliin. Kun tämä on nähty epäkohdaksi ja sitä on pyritty uudella sopimuksella korjaamaan, mutta uusi sopimus ei ole Portugalin parlamentissa edennyt, niin mielestäni tämä on Suomen hallitukselta hyvin johdonmukaista toimintaa, eikä tähän tarvitse liittää mitään epäilyjä mistään suomalaisten kateuden perisynnistä tai muusta tällaisesta. Kyse on johdonmukaisesta ja reilusta pelistä. Kun on tuloja, niin jonnekin siitä veroja maksetaan. 

15.46 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Olen täällä verojaoston puheenjohtajana käyttänyt kaksikin puheenvuoroa ensimmäisessä käsittelyssä ja varsin perusteellisesti tämän esityksen esitellyt. Kaikkeen siihen, mihin edustaja Zyskowicz äsken päätyi, voi yhtyä, ja on selvää, että tämä epäkohta on keinolla tai toisella saatava korjatuksi. Nyt Suomi on joutunut valitsemaan tällaisen hyvin poikkeuksellisen ratkaisun eli irtisanomisen, mutta toivottavasti tässä päästään vielä sitten siihen ratkaisuun, että Portugalin parlamentti ennen vuodenvaihdetta, marraskuun loppuun mennessä, saattaa voimaan tämän uuden neuvotellun verosopimuksen. 

Sellainen asia, joka täällä keskustelussa ei ole vielä ollut esillä mutta jolla silläkin on oma merkityksensä, on se, että nämä eläkevakuutusmaksut, joihin eläkkeet perustuvat, on vähennetty Suomen verotuksessa, ja sekin vahvistaa sitä, että Suomella kuuluu olla näihin eläkkeisiin verotusoikeus. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände uppsägningen av avtalet enligt proposition RP 36/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 36/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av uppsägningen av avtalet och andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.