Punkt i protokollet
PR
67
2015 rd
Plenum
Torsdag 19.11.2015 kl. 16.01—19.47
14
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2015
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 14 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 24.11.2015. 
Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen:  
En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna sitt ändringsförslag till centralkansliet. Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast tisdag 24.11.2015 kl. 12.  
Behandlingen av ärendet inleds med en allmän debatt, innehållande en snabbdebatt, där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. Vid detaljbehandlingen framställs först alla ändringsförslag och därefter verkställs omröstningarna. Till den del några ändringsförslag inte har framställts anses tilläggsbudgetpropositionen ha blivit godkänd enligt finansutskottets betänkande.  
Riksdagen godkände förfaringssättet som iakttas vid enda behandlingen av tilläggsbudgetpropositionen. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2015. 
Senast publicerat 9.6.2016 10:40