Punkt i protokollet
PR
68
2017 rd
Plenum
Tisdag 13.6.2017 kl. 13.59—15.35
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag, 29 och 41 § i lagen om ändring lagen om allmänt bostadsbidrag och 14 § i lagen om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 13 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
15.30
Mats
Löfström
r
Värderade talman! Regeringens helhetsreform av studiestödet, som bland annat innebär att studerande som omfattas av bostadstillägget ska överföras huvudsakligen till det allmänna bostadsbidraget, medförde ett oklart läge för studerande från riket som studerar på Åland. Den lagstiftning som nu är avsedd att träda i kraft den 1 augusti har resulterat i att fastländska studerande som studerar på Åland varken skulle omfattas av det allmänna bostadsbidraget eller av bostadstillägget. De fastländska studerande som bor på Åland och de som sökt till studier på Åland från och med höstterminen har alltså inte vetat säkert om de kommer att få fortsatt bostadsstöd under sin studietid på Åland. 
Det verkar som om man helt enkelt inte hann utreda alla eventuella konsekvenser av ändringarna under lagförslagets beredning, däribland vad lagförslaget skulle innebära för studerande från riket som studerar på Åland. Den här problematiken lyftes fram redan under kulturutskottets behandling i vintras, och ministeriet lovade då att återkomma med ett nytt lagförslag som skulle lösa problemet innan lagändringarna är avsedda att träda i kraft i augusti. Därför är det glädjande att det nya lagförslaget nu ligger på bordet och är färdigt behandlat i miljöutskottet. Ändringen är alltså i det närmaste av teknisk karaktär, men är väldigt viktig då den kommer att trygga rätten till bostadstillägg på ett så likvärdigt sätt som möjligt för de fastländska studerande som studerar på Åland. 
Arvoisa herra puhemies! On ilahduttavaa, että uusi lakiehdotus on nyt käsittelyssä. Kyse on lähinnä teknisluonteisesta mutta erittäin tärkeästä muutoksesta, sillä se tulee turvaamaan oikeuden asumislisään mahdollisimman yhdenvertaisella tavalla Ahvenanmaalla opiskelevien mannersuomalaisten osalta. 
15.32
Satu
Hassi
vihr
Arvoisa puhemies! Tämä mietintö ympäristövaliokunnasta on yksimielinen. Tavoitteena on selkeyttää opiskelijoiden asemaa: mannersuomalaisten, jotka opiskelevat Ahvenanmaalla, ja ahvenanmaalaisten, jotka opiskelevat Manner-Suomessa. Asumistuki kuuluu Ahvenanmaan itsehallinnon piiriin, ja siksi järjestelmät ovat hiukan erilaiset. Tämän muutoksen myötä Manner-Suomessa opiskeleva ahvenanmaalainen, joka saa Ahvenanmaan lainsäädännön mukaista asumistukea, ei ole oikeutettu siihen asumistukeen, mitä mannersuomalainen lainsäädäntö tarjoaisi, ja vastaavasti sitten mannersuomalainen opiskelija, joka opiskelee Ahvenanmaalla, saa asumislisää suomalaisen opintotukilainsäädännön mukaisesti. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 53/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 18.1.2018 14:22