Punkt i protokollet
PR
70
2015 rd
Plenum
Onsdag 25.11.2015 kl. 14.00—23.16
3
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2015
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 7/2015 rd. 
Nu följer detaljbehandling av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen. Jag ber ledamöterna framställa ändringsförslagen. 
Följande ändringsförslag till tilläggsbudgeten, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes under debatten: 
1. Kari Uotila /vänst understödd av Touko Aalto /gröna allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen genast lägger fram en tilläggsbudget som stöder sysselsättningen." (Reservation) 
2. Kari Uotila /vänst understödd av Touko Aalto /gröna allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen återtar nedskärningarna av sysselsättningsanslagen för nästa år." (Reservation) 
3. Kari Uotila /vänst understödd av Touko Aalto /gröna allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att när utvärderingsanslagen ändras måste det säkerställas att beslut om fullmakter för Finlands Akademi och Rådet för strategisk forskning som riksdagen redan har fattat fortsätter att gälla och att de utvärderingsanslag som fullmakterna kräver senare budgeteras för användning när projekten framskrider." (Reservation) 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag nr 1 "nej".
Omröstningsresultat: 113 ja, 59 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag nr 2 "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 59 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag nr 3 "nej".
Omröstningsresultat: 117 ja, 57 nej; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände förslaget till en fjärde tilläggsbudget för 2015 i proposition RP 101/2015 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 5—6/2015 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den fjärde tilläggsbudgeten för 2015. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 4.5.2017 16:00