Punkt i protokollet
PR
70
2016 rd
Plenum
Torsdag 16.6.2016 kl. 16.00—22.44
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—11 i proposition RP 65/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 16.6.2016 23:52