Senast publicerat 09-06-2021 15:25

Punkt i protokollet PR 73/2021 rd Plenum Onsdag 9.6.2021 kl. 13.45

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 253/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 8/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 8.6.2021. 

Under debatten har Mikko Lundén understödd av Ritva Elomaa framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen och föreslagit att lagförslaget förkastas.  

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”. Omröstningsresultat: 43 ja, 10 nej; 146 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 253/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Mikko Lundéns förslag till uttalande ”nej”. Omröstningsresultat: 40 ja, 13 nej; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.