Punkt i protokollet
PR
75
2017 rd
Plenum
Torsdag 22.6.2017 kl. 10.02—10.19
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 6/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 21.6.2017. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
1 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Merja-Mäkisalo Ropponen har understödd Anna Kontula föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 121 ja, 50 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
2 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Merja-Mäkisalo Ropponen har understödd Anna Kontula föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej". Omröstningsresultat: 121 ja, 50 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
27 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Merja-Mäkisalo Ropponen har understödd Anna Kontula föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 121 ja, 50 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 51/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 22.6.2017 12:52