Punkt i protokollet
PR
76
2015 rd
Plenum
Fredag 4.12.2015 kl. 13.04—15.30
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 11/2015 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 3.12.2015. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 2, 2 § 
Talman Maria Lohela
Kari Uotila har understödd av Touko Aalto föreslagit att paragrafen utesluts enligt reservation 2. Peter Östman har understödd av Antero Laukkanen föreslagit att paragrafen utesluts enligt reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Ledamöterna Uotilas och Östmans förslag har sinsemellan samma innehåll och ställs vid omröstning gemensamt mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas och Peter Östmans förslag "nej".
Omröstningsresultat: 141 ja, 29 nej, 1 avstår; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Lagförslag 2, ikraftträdandebestämmelse 
Talman Maria Lohela
Kari Uotila har understödd av Touko Aalto föreslagit att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservation 2. Peter Östman har understödd av Antero Laukkanen föreslagit att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Ledamöterna Uotilas och Östmans förslag har sinsemellan samma innehåll och ställs vid omröstning gemensamt mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas och Peter Östmans förslag "nej".
Omröstningsresultat: 140 ja, 29 nej, 1 avstår; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 34/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 5.5.2017 12:48