Punkt i protokollet
PR
78
2015 rd
Plenum
Onsdag 9.12.2015 kl. 14.17—21.39
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 8.12.2015. 
Under debatten har Jukka Gustafsson understödd av Li Andersson föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 117 ja, 55 nej; 27 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 79/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 28.9.2016 13:18