Punkt i protokollet
PR
78
2017 rd
Plenum
Onsdag 28.6.2017 kl. 14.00
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 26.6.2017. 
Under debatten har Anna Kontula understödd av Kari Uotila föreslagit att lagförslaget förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 137 ja, 24 nej, 1 avstår; 37 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 51/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 28.6.2017 16:08