Punkt i protokollet
PR
81
2015 rd
Plenum
Måndag 14.12.2015 kl. 12.01—0.39
17
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 17 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandling. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från utrikesutskottets betänkande UtUB 4/2015 rd beslut om ramavtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände ramavtalet i proposition RP 61/2015 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 61/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av avtalet och andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 15.5.2017 16:08