Senast publicerat 04-06-2021 18:55

Punkt i protokollet PR 81/2015 rd Plenum Måndag 14.12.2015 kl. 12.01—0.39

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 66/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 4/2015 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 23 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—10 i proposition RP 66/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.