Punkt i protokollet
PR
81
2015 rd
Plenum
Måndag 14.12.2015 kl. 12.01—0.39
40
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bokföringslagen och vissa lagar som har samband med den samt en ny lag om offentliggörande av sådana betalningar till myndigheter som gjorts av företag som är verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 40 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—6 i proposition RP 89/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 17.2.2017 15:50