Senast publicerat 06-06-2021 02:04

Punkt i protokollet PR 81/2020 rd Plenum Onsdag 27.5.2020 kl. 14.02—17.18

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva

Regeringens propositionRP 102/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2020 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 10/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Debatt
16.49 
Anu Vehviläinen kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin perustelut sille, miksi tämä on täällä käsiteltävänä, vaikka täällä on tarkoitus käsitellä koronan lisäksi vain kiireellisiä välttämättömiä esityksiä: Tämän tausta on se, että itse asiassa tästä oli hallituksen esitys jo viime vaalikaudella, mutta se raukesi. Kun sote- ja maakuntauudistus kaatui, samalla myös nämä säädökset jäivät antamatta. Tämänkin esityksen, mitä nyt ollaan tässä mietinnössä käsittelemässä, olisi pitänyt tulla voimaan jo 1.4.2020, joten nyt päästään tässä asiassa eteenpäin. 

Eli tämän esityksen tavoitteena on muuttaa Kevan hallintorakennetta paremmin vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Kevan valtuutettujen rooli olisi esityksen mukaan valvonnallinen, mutta lisäksi se päättää muun muassa jäsenyhteisöjen maksuosuuksista, vahvistaa tilinpäätöksen, myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille ja hyväksyy Kevan talousarvion. Hallituksen roolia vahvistetaan suhteessa valtuutettuihin, ja hallituksella olisi yleistoimivalta hoitaa Kevan asioita. Hallituksen esityksen myötä hallituksen jäsenten määrää lisättäisiin yhdeksästä yhteentoista. 

Hallituksen keskuudesta asetettavan tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan tehtävänä on valvoa taloudellista raportointia sekä sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta. Osana riskienhallintaa tehtävä riskiarvio on laadittava säännöllisesti, ja sitä on päivitettävä riskien oleellisesti muuttuessa. Erillinen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta tukee uuden sääntelyn tehokasta toteutumista. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää Kevan organisaatiorakenteiden nykyaikaistamista ja johdon eri tasojen roolien selkeyttämistä perusteltuna. Ehdotetut muutokset myös mahdollistavat henkilöstön säilymisen kunnallisen eläkejärjestelmän piirissä niissä tapauksissa, joissa kunta tai kuntayhtymä on päättänyt perustaa osuuskunnan tuottamaan palveluja. Ehdotukset turvaavat myös osaltaan kunnallisen eläkejärjestelmän rahoituksen riittävyyttä. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä. 

Talousvaliokunta esittää lausunnossaan, että sosiaali- ja terveysvaliokunta punnitsisi valtuutettujen ja hallituksen kokoonpanon määräytymistä koskevien säännösten muuttamista siten, että osa jäsenistä nimitettäisiin kunta-alan sijaan muiden julkisalojen, joiden eläketurvan toimeenpanoa Keva hoitaa, ehdottamista henkilöistä. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa, että parhaillaan on menossa pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvä yksityisten alojen eläkejärjestelmien ja kunnallisen eläkejärjestelmän yhdistämiseen tähtäävä valmistelu. Valiokunta toteaa, että eläkejärjestelmien uudistamistarpeiden arvioinnissa on syytä tarkastella myös Kevaa koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita kokonaisuutena. 

Lakiehdotuksen 9 §:n 5 momentissa ehdotetaan Kevan hallitukselle mahdollisuutta delegoida toimivaltaansa toimitusjohtajalle ja muille Kevan viranhaltijoille tai työntekijöille. Talousvaliokunta toteaa lausunnossaan, että hallitukselle kuuluviin asioihin voi liittyä delegointitarpeita. Talousvaliokunta totesi kuitenkin säännöksen kirjoitetun siten avoimeksi, ettei mitään hallituksen tehtäviä ole rajattu pois sen soveltamisalasta. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaakin saamansa selvityksen perusteella, että avoin delegointisäännös tässä yhteydessä poistetaan. Valiokunta ehdottaa kuitenkin, että nykyinen hallituksen mahdollisuus siirtää varojen sijoittamista koskevaa päätösvaltaansa edelleen säilytetään 21 §:n 2 momentissa. 

Valiokunnan mietintö on yksimielinen. 

16.53 
Sari Essayah kd :

Arvoisa puhemies! Kiitoksia valiokunnan puheenjohtajalle asian esittelystä. Todellakin tämä oli sitten näitä, voisiko sanoa, viimekertaisen soten kaatumisen johdosta poisjääneitä lainsäädäntöjä, joita kuitenkin tulee viedä eteenpäin. Kyseessä on lähinnä hallinnon läpinäkyvyyttä ja selkeyttä lisäävä esitys. 

Arvoisa puhemies! Tässä ollaan tätä hallituksen jäsenten määrää lisäämässä 9:stä 11:een, ja tuolla, talousvaliokunnallako, oli jo näkemyksiä siitä, minkätyyppisiä erilaisia asiantuntijoita tulisi sitten tässä hallituksessa ottaa huomioon. Pidän tärkeänä sitä, että tämä käsitellään nimenomaan eläkelainsäädännön näkökulmasta ja että nämä asiantuntijatahot ovat sellaisia, joilla on asiantuntemusta ennen kaikkea eläkkeisiin ja myös niitten sijoitushorisonttiin liittyvissä kysymyksissä. Se on sitä asiantuntemusta, mitä hallituksessa kaivataan, ja sitä kautta se puoli tulee varmistettua. 

Arvoisa puhemies! Sinällänsä tässä yksimielisessä hallituksen esityksessä ja siitä annetussa mietinnössä ei liene mitään huomautettavaa, ja tosiaankin edellä mainituista syistä asia on saatettava eteenpäin. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i proposition RP 102/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 2 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.