Punkt i protokollet
PR
87
2018 rd
Plenum
Torsdag 20.9.2018 kl. 10.01—21.44
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett bostadsdatasystem och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Debatt om ärendet tilläts under ärende 2 på dagordningen. 
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till. 
Senast publicerat 25.9.2018 15:00