Punkt i protokollet
PR
89
2017 rd
Plenum
Tisdag 19.9.2017 kl. 14.01
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär sänkning av dröjsmålsräntan på försäkringspremier som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 79/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 19-09-2017 19:10